Privacy

Uiteraard waarborg ik jouw privacy. Omdat ik vind dat het hoort en omdat de wet dat van me vraagt. Ik moet een dossier aanleggen, maar dat krijgt niemand anders te zien, tenzij jij me daar schriftelijk toestemming voor geeft. Bij aanvang van de behandeling sluiten wij daartoe de hiernavolgende overeenkomst af:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Indien het voor uw behandeling noodzakelijk is, worden in het dossier gegevens opgenomen die die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. (Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.) Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: Uw naam, adres en woonplaats; uw geboortedatum; de datum van de behandeling; een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘consult hypnotherapie’; de kosten van het consult.

Den Haag, <datum aanleg dossier>

Jeannot Kant, hypnotherapeut.

<handtekening>

Cliënt heeft kennisgenomen van deze privacyverklaring en stemt er mee in dat de hypnotherapeut op de beschreven wijze zijn gegevens behandelt.

<Naam en handtekening cliënt >